Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů členů spolku a návštěvníků akcí pořádaných spolkem Loučná Hora dětem

 

Správce osobních údajů:

Loučná Hora dětem, z.s.

Loučná Hora 40, 503 53 Smidary

IČ: 22845640

email: loucnahoradetem@seznam.cz 

 web:  www.loucnahoradetem.estranky.cz

zastoupený Marií Matyášovou, DiS., předsedkyní spolku,

den vzniku: 3.12.2010,

statistická právní forma – 706 Spolek,

spisová značka L 7605 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,

dále jen správce údajů nebo spolek,

zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí přihlášení členové zapsaného spolku a dále osoby, které navštěvují akce pořádané správcem údajů.

Osobní a citlivé údaje jsou zpracovány správcem údajů v listinné i elektronické formě a zpracovány pouze v nezbytném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Ze strany správce osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Zjišťované osobní a citlivé údaje subjektu údajů a jejich účel zpracování:

 1. Za účelem členství a působení ve spolku
 •  identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon),

Tyto informace jsou zjišťovány za účelem řádné registrace nového člena spolku, dále možnosti kontaktovat jej při spolupráci ve spolku a za účelem jednoznačné identifikace člena spolku. Subjekt údajů dává ke zpracování těchto údajů písemný souhlas při přihlášení do spolku.

 1. Za účelem propagace spolku a jeho pořádaných akcí
 • Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů subjektu údajů

Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů subjektu údajů může správce údajů činit pouze s vyjádřením jeho souhlasu (popsáno níže) a pouze za účelem prezentace a propagace spolku a jeho pořádaných akcích na webových stránkách spolku, na sociálních sítích zaměřených na sdílení fotografií a videí a dále v tištěných periodikách.

Jedná se o tyto konkrétní sociální sítě a přesné adresy:

                Rajce.net            https://loucnahoradetem.rajce.idnes.cz/,

Facebook           https://www.facebook.com/loucnahoradetem.estranky.cz/  

webové stránky  https://loucnahoradetem.estranky.cz/

Svůj souhlas vyjadřuje (tj. uděluje) subjekt údajů svou přítomností na akci pořádané spolkem. Zde je vždy na viditelném místě písemně upozorněn na skutečnost, že svou přítomností na akcích pořádaných spolkem dává souhlas k zachycení své podoby během akce. Je informován o účelu pořízení, rozsahu zpracování o možnosti a postupu v případě nesouhlasu subjektu údajů se zachycením jeho podoby.  Správce údajů nezachycuje a neprezentuje subjekt údajů v situacích, které mohou ohrozit jeho důstojnost, soukromí či dobrou pověst.

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovatelem osobních údajů je pouze správce osobních údajů. Dalšími příjemci osobních údajů jsou provozovatelé výše uvedených sociálních sítí zaměřených na sdílení fotografií a videí. Tito provozovatelé nejsou z pohledu spolku zpracovatelé osobních údajů, ale samostatní správci s nastavenými pravidly GDPR.

Zabezpečení osobních dat, forma uložení a přístup k datům:

 1. Elektronické zabezpečení dat – správce osobních údajů má řádné IT zabezpečení pro data uložená v PC ve formě centrálně nastavených přístupových práv, hesel a certifikátů. Správce osobních údajů používá kvalitní a pravidelně aktualizovaný antivirový program a dodržuje obecná pravidla pro práci s PC (utajení přístupových hesel).
 2. Materiálně technické zabezpečení dat – správce údajů dodržuje pravidla pro skartaci a likvidaci dokumentů s osobními údaji. Písemnosti a hmotné nosiče dat obsahující osobní a citlivá data uchovává v uzamykatelné místnosti, v uzamykatelném kancelářském kontejneru, do kterého má přístup pouze pověřený člen spolku, který dodržuje tzv. „dokumentační disciplínu“.

 

Doba uložení osobních údajů: 

Správce údajů ukládá osobní údaje subjektu údajů v tištěné podobě po dobu členství ve spolku a dále fotografie a audiovizuální záznamy po dobu, dokud probíhá aktivní propagace spolku a jeho činnosti, tedy po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, tzn. máte právo zjistit, jaké informace jsou či nejsou o vás zpracovány; právo nahlédnout do těchto údajů a získat bezplatně jednu kopii zpracovaných osobních údajů; právo znát účel zpracování, zabezpečení a formu uložení osobních dat včetně přístupu k těmto datům; kdo bude data zpracovávat; plánovanou dobu, po kterou budou osobní data uložena; znát skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů, v případě, že máte pocit, že o Vás spolek zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Spolek opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;
 • právo na výmaz či právo na omezení zpracování, např. jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, v případě, že chcete, aby spolek osobní údaje předal třetímu subjektu;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že spolek neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, spolek zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu;
 • právo odvolání souhlasu, pokud jste udělili spolku souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat, po odvolání tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním;
 • právo požadovat vysvětlení,   máte-li podezření, že spolek zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po spolku požadovat vysvětlení;
 • právo obrátit se svým podnětem na dozorový úřad, v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz);

Správce údajů vždy bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho konkrétní žádosti.